stare - tłumaczenie słowa – słownik angielsko-polski Ling.pl (2024)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Every time somebody looks at you, you think people are staring at you.
Zawsze, kiedy ktoś na ciebie spojrzy, myślisz że ludzie się na ciebie gapią.

TED

So you're (Laughter) you're really bored in the subway, and you kind of stare at something.
A zatem (Śmiech) siedzicie znudzeni w metrze i wbijacie w coś wzrok.

TED

(Laughter) We spend long days and nights staring at this part of the spider.
(Śmiech) Spędzamy całe dnie i noce gapiąc się na ten pajęczy narząd.

TED

He stared at his wall in Arlington, Virginia, and decided to do it.
Wpatrywał się w ścianę w Arlington, Virginia, i zdecydował się na coś niewyobrażalnego.

TED

Most of the time, art and science stare at each other across a gulf of mutual incomprehension.
Nauka i sztuka spoglądają na siebie przeważnie przez przepaść wzajemnego niezrozumienia.

TED

Even in the sales you do not pay for quality, but instead to stare at advertising hoardings starring illiterate anorexics with bad skin, whom we are supposed to want to look like.

www.guardian.co.uk

At least the stop-start nature of the traffic gives me the opportunity to stare in wonder at the sights and views; from the beautiful golden stone of the Old City ramparts to the ugly dull grey concrete of the imposing separation wall.

www.guardian.co.uk

I'd stare sleepily up into a perfectly black sky perforated with a million stars.

www.guardian.co.uk

Plater's fear would have been that we will soon stare with historical incredulity at the kind of TV drama-writing career he was able to have.

www.guardian.co.uk

You can stare down death with something to live for or not.
Możesz przezwyciężyć śmierć za pomocą czegoś dla czego warto żyć lub bez.

People stare at me any time i'm out with my family.
Ludzie gapią się na mnie, kiedy tylko wychodzę z rodziną.

Every guy there would stare at me when I walked in.
I tam gapili się na mnie faceci.

If you want to stare death in the eye, get married.
Jeśli chcesz zajrzeć śmierci w oczy, oźeń się.

Will you continue to stare at me, or do something about it?
Masz zamiar się tak na mnie gapić, czy coś z tym zrobisz?

Because if I had to let them stare at me like that.
Bo jeśli pozwoliłbym im tak na mnie patrzeć...

Does the whole town stare when he leaves the house?
Kiedy wychodzi z domu, gapi się na niego całe miasto?

We're not going to stare at this thing for four months, are we?
Ale nie będziemy się na to gapić przez 4 miesiące, co?

You're going to have to do more than just stare at it.
Będziesz musiał zrobić coś więcej, niż tylko się na to gapić.

But I don't want to just stand here and stare at it.
Nie chcę stać tak i gapić się na to.

That’s because you don’t have to sit and stare at them all day.
Bo ty nie musisz ich oglądać całymi dniami. - Wychodzisz sobie do pracy, uciekasz...

I have nothing to do but stare at these here walls.
Nie mam nic do roboty, poza gapieniem się w te ściany.

You shouldn't go around without one and not expect that type to stare.
Nie powinnaś chodzić sobie bez nich i oczekiwać, że się nie będą gapić.

I've been trying not to stare at your chest all night.
Przepraszam, ale nie chciałam gapić się na twoją klatkę przez cały wieczór.

If you can't stare directly, turn your back and use the glass.
Jeśli nie możesz patrzeć otwarcie, odwróć się i używaj szkła.

Other times I go to the beach and stare at the sea.
Czasem chodzę na plażę i patrzę na morze.

If I begin to stare at an object, break my focus.
Jeśli zacznę wpatrywać się w jakiś obiekt, przerwij moje skupienie.

You want me to stare at these cards all night?
Mam się gapić w te karty całą noc?

And I hate the way you all stare at me.
Nienawidzę tego, jak się wszyscy na mnie patrzycie.

So the way I figure it, it's your turn to stare now.
I zdałem sobie sprawę, że... Teraz twoja kolej, by zacząć się gapić.

Or you just going to stare at your glass board like a gold fish?
Myślisz by co*kolwiek dziś zrobić? albo tylko zamierzasz gapić się na szklanki jak ryba?

You stare at her all the time like you're drunk!
Cały czas się na nią gapisz!

You stare at him, and he just stares right back.
Patrzysz na niego, a on odpowiada ci spojrzeniem.

I just wish that there was more to stare at.
Chciałem, żeby wszyscy się na ciebie gapili.

Stare at the wall like that and you'll go crazy.
Jak będziesz się tak gapić, w tą ścianę, to zwariujesz.

How long are we going to stare at the pizza?
Jak długo będziemy patrzeć na pizzę?

Should I feel special, or does he stare at everyone's breasts?
Mam się czuć wyjątkowo czy gapi się na piersi każdego?

Just stare at it until your eyes feel tired, then close them.
Wpatruj się dopóki nie poczujesz się zmęczony, wtedy zamknij oczy.

Now I gotta stare at the back of your head for an hour?
Mam teraz gapić się na tył twojej głowy przez godzinę?

And you have to stare death in the face to truly know that.
Trzeba spojrzeć śmierci w oczy, by sobie to uzmysłowić.

Do you stare at him for hours without getting a glance in return?
Czy gapisz się na niego godzinami bez marnego spojrzenia z jego strony?

I just stare at her like an idiot and wait for something to happen.
Patrzę na nią tylko jak debil i czekam, aż coś się wydarzy.

Stop and stare at the sea of smiles around you!
Maskarada! Zatrzymaj się i spójrz na morze uśmiechów naokoło!

She can be on the show. I hate it, when people stare at me.
Nie znoszę, jak ludzie gapią się na mnie.

That fellow's done nothing but stare at you since we arrived.
Ten facet nie robi nic innego tylko gapi się na nas odkąd przybyliśmy.

Are you just going to stand there and stare at my ass?
Będziesz się tak gapił na mój tyłek?

Stare out the window with a gun in his pants.
Gapienie sie przez okno z bronia w spodniach.

Yo, man, why you be trying to stare me down?
Co się tak na mnie gapisz?

You didn't move here to sit and stare at the waIl!
Nie przeniosłeś się tutaj żeby siedzieć i gapić się w ścianę!

They d probably rather sit and stare into thin air. That's okay.
Prawdopodobnie wolą siedzieć i gapić się w powietrze. okay.

So sometimes I just stare at a flip-flop for hours.
Więc czasami tylko gapię się godzinami na klapki.

A denial would have worked before the long vacant stare.
Zaprzeczenie zadziałałoby lepiej, niż to długie, puste spojrzenie.

Did your mama ever tell you it's not polite to stare?
Mama ci nie mówiła, że to nie ładnie tak się gapić?

When you stare in the mirror, it does mean you're upset.
I znam ciebie. Kiedy gapisz się w lustro, to znaczy, że coś cię gryzie.

I really hate it when you stare at me like that. I'm just curious.
Nienawidze, gdy patrzysz na mnie w ten sposob. jestem tylko ciekawy.

She would just stare at the wall and she'd mumble.
Po prostu gapiła się w ścianę i coś mamrotała.

You sneak all the way out here to stare at space and sh*t?
Wymykasz się aż tutaj, żeby gapić się na kosmos i całe to gówno?

And now men come and stare at her the way you did.
A teraz ludzie przychodzą, gapią się na nią tak jak pan.

I stare into your eyes, and you see nothing.
Gapię się w twoje oczy, a ty nic nie widzisz.

The day has come when people will stare at you and say,
Nadchodzi dzień kiedy ludzie będą stać i mówić,

stare - tłumaczenie słowa – słownik angielsko-polski Ling.pl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 5642

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.